รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย

42,391      16,721
 
Creative Commons License
รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไปฟอนต์ทั้งหมดนี้ฟอนต์ในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : font, SIPA, DIP, ฟอนต์, แบบอักษร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รพี สุวีรานนท์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ, เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ทีม สิบเอ็ด, กานต์ รอดสวัสดิ์, กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์, กลุ่ม ก-ฮ, สุดารัตน์ เลิศสีทอง, ทีม อักษราเมธี, ศุภกิจ เฉลิมลาภ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/
URL :
:
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), รพี สุวีรานนท์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ, เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ทีม สิบเอ็ด, กานต์ รอดสวัสดิ์, กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์, กลุ่ม ก-ฮ, สุดารัตน์ เลิศสีทอง, ทีม อักษราเมธี, ศุภกิจ เฉลิมลาภ. (2564). รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย, 18 กุมภาพันธ์ 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220410
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), รพี สุวีรานนท์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ, เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ทีม สิบเอ็ด, กานต์ รอดสวัสดิ์, กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์, กลุ่ม ก-ฮ, สุดารัตน์ เลิศสีทอง, ทีม อักษราเมธี, ศุภกิจ เฉลิมลาภ. (2564). "รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220410. (18 กุมภาพันธ์ 2564)
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), รพี สุวีรานนท์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ, กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ, เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช, ทีม สิบเอ็ด, กานต์ รอดสวัสดิ์, กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์, กลุ่ม ก-ฮ, สุดารัตน์ เลิศสีทอง, ทีม อักษราเมธี, ศุภกิจ เฉลิมลาภ. "รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย". 18 กุมภาพันธ์ 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/220410.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รวม 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน font มาตรฐานราชการไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว