อาหารจากกัญชากินได้ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ จริงหรือ ?

ข้อมูลผลงาน

  4      3     
 
Creative Commons License
อาหารจากกัญชากินได้ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ จริงหรือ ? is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อาหารจากกัญชากินได้ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ จริงหรือ ?
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   Tetrahydrocannabinol, การแพทย์, ระบบประสาทและสมอง, ประโยชน์ของกัญชา, ใบกัญชง, ผู้ป่วยโรคไต, ผู้ป่วยโรคหัวใจ, กัญชา, ผู้บริโภค, รู้เท่ารู้ทัน, ผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือด, Cannabidio, อาหาร, ใบกัญชา, สาร CBD, Palliative Care, เครื่องดื่ม, ส่าร THC, ผู้ป่วยโรคตับ, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, กัญชง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (92.64 MB)