ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ เสี่ยงหรือไม่

ข้อมูลผลงาน

  5      2     
 
Creative Commons License
ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ เสี่ยงหรือไม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ เสี่ยงหรือไม่
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   พันธบัตรออมทรัพย์, อัตราดอกเบี้ย, รู้เท่ารู้ทัน, การลงทุน, ค่าเสียโอกาส, ความเสี่ยงจากการลงทุน, พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะ, ภาษี, การเงิน, กระทรวงการคลัง, ผลิตภัณฑ์การลงทุน, พันธบัตรรัฐบาล, การวางแผนการเงิน, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip