บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3

1,329      495
 
Creative Commons License
บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บัญชีคำพื้นฐานภาษามลายูสำหรับผู้เรียนอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3 ได้มาจากการศึกษาวิจัยร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยอิสลามศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษามลายูและศึกษาความเหมาะสมในการนำคำศัพท์ภาษามลายูไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บัญชีคำพื้นฐาน, ภาษามลายู
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2564). บัญชีคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3, 19 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222466
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2564). "บัญชีคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222466. (19 มีนาคม 2564)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "บัญชีคำพื้นฐาน \"ภาษามลายู\" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3". 19 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222466.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บัญชีคำพื้นฐาน "ภาษามลายู" ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1-3

ไม่พบข้อมูลการรีวิว