พิธีมอบรางวัล ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ (๔)

ข้อมูลผลงาน

  7      5     
 
Creative Commons License
พิธีมอบรางวัล ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ (๔) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พิธีมอบรางวัล ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ (๔)
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   พิธีมอบรางวัล ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔, หมู่บ้าน, ชุมชน, ประชาธิปไตย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (397.51 MB)