คู่มือการสร้างเอกสารงานพิมพ์คุณภาพด้วย MS Word 2007

ข้อมูลผลงาน

  2,557      917     
 
Creative Commons License
คู่มือการสร้างเอกสารงานพิมพ์คุณภาพด้วย MS Word 2007 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการสร้างเอกสารงานพิมพ์คุณภาพด้วย MS Word 2007
คำอธิบาย :  คู่มือการสร้างเอกสารงานพิมพ์คุณภาพด้วย MS Word 2007
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   MS Word, Template, Microsoft Word, แม่แบบเอกสาร, Word, เอกสารงานพิมพ์, การสร้างเอกสารงานพิมพ์, แนวปฏิบัติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.06 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง