ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบใด คุ้มค่าและแม่นยำที่สุด ?

ข้อมูลผลงาน

  47      10     
 
Creative Commons License
ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบใด คุ้มค่าและแม่นยำที่สุด ? is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบใด คุ้มค่าและแม่นยำที่สุด ?
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   วัคซีนโควิด-19, Rapid test, ตรวจหาเชื้อโควิด-19, Neutralizing antibody, โรคติดต่อ, Antibody, IgM, ไวรัส, COVID-19, Swab, ภูมิคุ้มกัน, โควิด-19, Quarantine, รู้เท่ารู้ทัน, IgG
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (215.14 MB)