Clipart ตัวH พิมพ์ใหญ่

ข้อมูลผลงาน

  316      566     
 
Creative Commons License
Clipart ตัวH พิมพ์ใหญ่ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Clipart ตัวH พิมพ์ใหญ่
คำอธิบาย :  Clipart ตัวH พิมพ์ใหญ่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   Clipart ตัวH พิมพ์ใหญ่, ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (60.10 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง