บรรยากาศพระที่นั่งวิมานเมฆยามค่ำคืน

ข้อมูลผลงาน

  316      208     
 
Creative Commons License
บรรยากาศพระที่นั่งวิมานเมฆยามค่ำคืน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บรรยากาศพระที่นั่งวิมานเมฆยามค่ำคืน
คำอธิบาย :  บรรยากาศพระที่นั่งวิมานเมฆยามค่ำคืน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   บรรยากาศพระที่นั่งวิมานเมฆยามค่ำคืน, พระที่นั่งไม้สักทอง, พระที่นั่งวิมานเมฆ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ