Clipart แผนที่ไทย

957      1,854
 
Creative Commons License
Clipart แผนที่ไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clipart แผนที่ไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Clipart แผนที่ไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Clipart แผนที่ไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). Clipart แผนที่ไทย, 17 พฤษภาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25034
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "Clipart แผนที่ไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25034. (17 พฤษภาคม 2559)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "Clipart แผนที่ไทย". 17 พฤษภาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25034.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (6,248)

รีวิว : Clipart แผนที่ไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว