แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ป. 4 - 6

ข้อมูลผลงาน

  2,410      2,247     
 
Creative Commons License
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ป. 4 - 6 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ป. 4 - 6
คำอธิบาย :  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น ป. 4 - 6
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ, คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, หนังสือ