ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)

ข้อมูลผลงาน

  2,016      5,189     
 
Creative Commons License
ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)
คำอธิบาย :  คริสติน่า หรือ ต้นพุทธบูชา เป็นต้นไม้ที่มียอดใบสีส้ม สวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ในประเทศพม่านิยมนำไปกราบไหว้สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา จึงเรียกว่า ต้นพุทธบูชา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ต้นพุทธบูชา, ไม้ประดับ, ต้นไม้, ไม้มงคล, คริสติน่า, ต้นพุทธบูชา(คริสติน่า)
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ