บานประตูไม้จำหลัก วัดดอนสัก

ข้อมูลผลงาน

  481      2,417     
 
Creative Commons License
บานประตูไม้จำหลัก วัดดอนสัก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บานประตูไม้จำหลัก วัดดอนสัก
คำอธิบาย :  บานประตูไม้จำหลักโบราณ เป็นประตูวิหารวัดดอนสัก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นสถาปัตยกรรมเชียงแสนปนสุโขทัย เป็นไม้แกะสลักทั้งบาน รูปลายกนกก้านขด มีรูปสัตว์หิมพานต์แทรกอยู่ในลวดลายกนก ลวดลายบานประตูทั้งสองบานไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่เสื่อปิดคู่กันจะมีความลงตัวของศิลปะที่สวยงาม ตรงเสาประตูเป็นรูปลายกนกใบเทศสลับลายกนกก้ามปู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   วัด, ศิลปะ, พุทธสถาน, ประตูไม้จำหลัก, ประตูวิหารวัดดอนสัก, ประตูไม้แกะสลัก, สถาปัตยกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ