ผักอีซึก

ข้อมูลผลงาน

  12,989      14,149     
 
Creative Commons License
ผักอีซึก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผักอีซึก
คำอธิบาย :  ผักซึก มีชื่อเรียกอื่นว่า อีซึก พฤกษ์ ทิ้งถ่อน เป็นต้นไม้ในพุทธประวัติ โพธิญาณพฤกษา พันธุ์ไม้ที่พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ประทับตรัสรู้ในภาษาบาลีเรียกว่า “ต้นสิรีสะ” ชาวอินเดียเรียกต้นซึก ว่า “สิริสะ (Siris หรือ Sirisha)” (อ้างอิงจาก ผู้จัดการออนไลน์ 28 กรกฎาคม 2547 10:49 น.อ้างถึงใน ลานธรรมจักร www.dhammajak.net) เป็นพืชผักสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา ปัจจุบัน ต้นซึกหรือต้นพฤกษ์เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   พฤกษ์, ผักซึก, สิรีสะ, ผักสมุนไพร, อีซึก, ทิ้งถ่อน, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน
URL :   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12397
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.02 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (885.67 KB)