แกงผักอีไร

ข้อมูลผลงาน

  7,468      15,446     
 
Creative Commons License
แกงผักอีไร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แกงผักอีไร
คำอธิบาย :  ผักอีไร(ภาคกลาง) มีชื่อเรียกอื่นว่า ผักขี้เขียด ผักสีเสียด ผักขี้เสียด(ภาคเหนือ) เป็นผักพื้นบ้านสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา อยู่ในวงศ์เดียวกับผักขี้ขวงหรือสะเดาดิน นิยมนำมาแกงส้ม หรือแกงใส่ปลาย่าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   แกงผักขี้เขียด, ผักสมุนไพร, พืชสมุนไพร, แกงผักสีเสียด, แกงผักอีไร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ