ภาพยนตร์โฆษณาชุด อย่าให้ใครว่าไทยตอน : อย่าให้ใครว่าไทย

ข้อมูลผลงาน

  368      301     
 
Creative Commons License
ภาพยนตร์โฆษณาชุด อย่าให้ใครว่าไทยตอน : อย่าให้ใครว่าไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพยนตร์โฆษณาชุด อย่าให้ใครว่าไทยตอน : อย่าให้ใครว่าไทย
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์โฆษณาชุด อย่าให้ใครว่าไทยตอน : อย่าให้ใครว่าไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   เอกลักษณ์ของชาติ, เอกลักษณ์ของไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip