มิวสิควีดีโอเพลงเอกลักษณ์ไทยตอน : เพลงเอกลักษณ์ไทย

ข้อมูลผลงาน

  411      263     
 
Creative Commons License
มิวสิควีดีโอเพลงเอกลักษณ์ไทยตอน : เพลงเอกลักษณ์ไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มิวสิควีดีโอเพลงเอกลักษณ์ไทยตอน : เพลงเอกลักษณ์ไทย
คำอธิบาย :  มิวสิควีดีโอเพลงเอกลักษณ์ไทยตอน : เพลงเอกลักษณ์ไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   เพลงเอกลักษณ์ไทย, เอกลักษณ์ของชาติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว