สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย

ข้อมูลผลงาน

  13,873      2,496     
 
Creative Commons License
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง ปริศนาคำทาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   วรรณกรรม, ภาษาไทย, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, วรรณคดี, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปริศนา, SCORM
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Full Course, สื่อปฏิสัมพันธ์, ภาพเคลื่อนไหว