อนุสาวรีย์ในประเทศไทยตอน : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้อมูลผลงาน

  512      240     
 
ชื่อเรื่อง :  อนุสาวรีย์ในประเทศไทยตอน : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คำอธิบาย :  อนุสาวรีย์ในประเทศไทยตอน : พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   อนุสาวรีย์, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เอกลักษณ์ของชาติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (12.65 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง