ข้าวแคบ

ข้อมูลผลงาน

  832      1,460     
 
Creative Commons License
ข้าวแคบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ข้าวแคบ
คำอธิบาย :  ข้าวแคบ เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวล้านนา ทางภาคเหนือ ส่วนข้าวแคบของชาวลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จะเป็นเอกลักษณ์คือสามารถนำมาฉีกรับประทานได้เลยโดยไม่ต้องทอด หรือปิ้ง (ภาษาเหนือเรียก หิง) หรือนำมาพันกับหมี่ เรียกหมี่พัน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลับแล ในการดัดแปลงอาหารที่มีวิธีการทำประเภทเดียวกันคือ ข้าวพัน ข้าวพันผัก ข้าวพันไข่ หมี่พัน ข้าวแคบปิ้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ข้าวแคบ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาหารท้องถิ่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง