มวนพิฆาต

ข้อมูลผลงาน

  1,220      1,580     
 
Creative Commons License
มวนพิฆาต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มวนพิฆาต
คำอธิบาย :  มวนพิฆาต เป็นแมลงที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพราะเป็นตัวห้ำดูดกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร มีวงจรชีวิตที่สั้นและเลี้ยงง่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูของพืชผัก ไม้ดอก พืชไร่ และไม้ผลได้เป็นอย่างดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   แมลง, ตัวห้ำ, แมลงกำจัดศัตรูพืช, มวนพิฆาต
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ