ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน

ข้อมูลผลงาน

  1,269      4,686     
 
Creative Commons License
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน
คำอธิบาย :  ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน วัดบ้านยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  pisit noiwangklang
คำสำคัญ :   จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, ท้องถิ่น, design, graphic, พื้นเมือง, painting, art, clipart, mural, budha, ฮูปแต้ม, isan, ศิลปะไทย, temple, อีสาน
URL :   be.net/pisitstudio
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ