แก้วหน้าม้า

ข้อมูลผลงาน

  3,848      3,927     
 
Creative Commons License
แก้วหน้าม้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แก้วหน้าม้า
คำอธิบาย :  ต้นแก้วหน้าม้า หรือว่านแก้วหน้าม้า เป็นพืชจำพวกว่านหรือบอน ใบมีลักษณะหยัก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ต้นแก้วหน้าม้า, ว่านแก้วหน้าม้า, ไม้ประดับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ