เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น

1,835      468
 
Creative Commons License
เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กล้าณรงค์ ศรีรอด, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กล้าณรงค์ ศรีรอด, รศ.ดร., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น, 11 พฤศจิกายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28579
กล้าณรงค์ ศรีรอด, รศ.ดร., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). "เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28579. (11 พฤศจิกายน 2559)
กล้าณรงค์ ศรีรอด, รศ.ดร., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น". 11 พฤศจิกายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28579.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว