เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น

ข้อมูลผลงาน

  242      200     
 
Creative Commons License
เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กล้าณรงค์ ศรีรอด, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
คำสำคัญ :   แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (975.57 KB)