มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 1"

ข้อมูลผลงาน

  269      224     
 
Creative Commons License
มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ \"พิรุณ 1\" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 1"
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), มหาวิทยาลัยมหิดล, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
คำสำคัญ :   มันสำปะหลัง, พันธุ์, พิรุณ 1
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, Poster