มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 2"

ข้อมูลผลงาน

  634      390     
 
Creative Commons License
มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ \"พิรุณ 2\" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 2"
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.), กรมวิชาการเกษตร, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
คำสำคัญ :   พันธุ์, มันสำปะหลัง, พิรุณ 2
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, อื่นๆ