ผักหอมแย้

ข้อมูลผลงาน

  9,858      5,653     
 
Creative Commons License
ผักหอมแย้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผักหอมแย้
คำอธิบาย :  หอมแย้ มีชื่อเรียกอื่นว่า ผักหอมแย้ ยำแย้ ลำแย้ ผักสะแงะ แสงะ อีแงะ ผักชีไร่ เป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุน อยู่ในตระกูลผักชี ยอดอ่อน ใบ ต้น นำไปรับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก หรือนำไปปรุงอาหารใส่แกงต่างๆ เช่น แกงหน่อไม้ แกงลาว แกงหวาย แกงแค มีสรรพคุณทางยา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ผักสมุนไพร, พืชสมุนไพร, ผักสะแงะ, หอมแย้, ผักยำแย้, ผักชีไร่, ผักพื้นบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ