ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ข้อมูลผลงาน

  1,497      1,378     
 
Creative Commons License
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
คำอธิบาย :  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและของใช้ภายในครัวเรือน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว, หัตถกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.27 MB)