ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ข้อมูลผลงาน

  1,510      3,389     
 
Creative Commons License
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
คำอธิบาย :  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและของใช้ภายในครัวเรือน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   โคมไฟ, ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว, หัตถกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ