โคมไฟไม้ไผ่สาน

ข้อมูลผลงาน

  1,209      1,625     
 
Creative Commons License
โคมไฟไม้ไผ่สาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โคมไฟไม้ไผ่สาน
คำอธิบาย :  โคมไฟไม้ไผ่สาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   แสงสว่าง, ไฟฟ้า, ไม้ไผ่สาน, โคมไฟ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (60.94 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง