สรุปสมบัติที่สำคัญของน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  527      273     
 
Creative Commons License
สรุปสมบัติที่สำคัญของน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สรุปสมบัติที่สำคัญของน้ำ
คำอธิบาย :  สรุปสมบัติที่สำคัญของน้ำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   สมบัติของน้ำ, การทดลอง, กิจกรรม, การทดลองวิทยาศาสตร์, น้ำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (6.75 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง