ภาพวาดสีน้ำดอกพุทธรักษา

ข้อมูลผลงาน

  691      1,392     
 
Creative Commons License
ภาพวาดสีน้ำดอกพุทธรักษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาพวาดสีน้ำดอกพุทธรักษา
คำอธิบาย :  ภาพวาดสีน้ำพุทธรักษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
คำสำคัญ :   ดอกพุทธรักษา, ภาพวาดดอกพุทธรักษา, งานศิลปะ, ภาพวาดสีน้ำพุทธรักษา, ผลงานศิลป์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (888.15 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง