ภาพวาดสีน้ำดอกบัว

ข้อมูลผลงาน

  3,042      3,809     
 
Creative Commons License
ภาพวาดสีน้ำดอกบัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดสีน้ำดอกบัว
คำอธิบาย :  ภาพวาดดอกบัว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
คำสำคัญ :   งานศิลปะ, ภาพวาด, ดอกบัวสีม่วง, ผลงานศิลป์, ภาพวาดสีน้ำดอกบัว, ภาพวาดดอกบัว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (663.66 KB)