การจำแนกสัตว์

ข้อมูลผลงาน

  815      266     
 
Creative Commons License
การจำแนกสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การจำแนกสัตว์
คำอธิบาย :  การจำแนกสัตว์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์, สัตว์เลื้อยคลาน, เกณฑ์การจำแนกสัตว์, สัตว์มีกระดูกสันหลัง, สัตว์เลือดอุ่น, สัตว์จำพวกฟองน้ำ, การจำแนกสัตว์, สัตว์เลือดเย็น, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, สัตว์ปีก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip