คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

ข้อมูลผลงาน

  4,917      1,824     
 
Creative Commons License
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
คำอธิบาย :  คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำสำคัญ :   คู่มือ, ลิขสิทธิ์, ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์, Fairuse, การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ