ภาคตัดกรวย

ข้อมูลผลงาน

  222      172     
 
Creative Commons License
ภาคตัดกรวย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาคตัดกรวย
คำอธิบาย :  ภาคตัดกรวย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   คณิตศาสตร์, วงกลม, ภาคตัดกรวย, วงรี, พาราโบลา, ไฮเพอร์โบลา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.52 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง