ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

ข้อมูลผลงาน

  266      185     
 
Creative Commons License
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
คำอธิบาย :  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เกิดจากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้น แสดงความปรารถนาที่จะให้ประเทศไทยมีแหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์ สำหรับสืบค้นได้จากแหล่งเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยของทุกสถาบันใช้ สารสนเทศในการบริหารงานและสำหรับ ศึกษาสถานภาพของการทำวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย รวมทั้งตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์มิให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ศูนย์บริการสารสนเทศทาง เทคโนโลยี (ศสท.) หรือศูนย์บริการสารสนเทศทาง เทคโนโลยี (ศสท.) ในขณะนั้น เห็นความสำคัญกับโครงการดังกล่าวจึงได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ตั้งแต่ปี 2535- จนถึง 2550 มีข้อมูลทั้งสิ้น 80,663 ระเบียน และได้ยุติการนำเข้า เนื่องจากโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ซึ่งประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ฉบับเต็ม อันมีศักยภาพในการให้บริการ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถติดตาม ศึกษา ค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์เหล่านี้ได้โดยตรง และสะดวก ในปัจจุบัน เห็นความสำคัญกับโครงการดังกล่าวจึงได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ตั้งแต่ปี 2535- จนถึง 2550 มีข้อมูลทั้งสิ้น 80,663 ระเบียน และได้ยุติการนำเข้า เนื่องจากโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ซึ่งประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ฉบับเต็ม อันมีศักยภาพในการให้บริการ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถติดตาม ศึกษา ค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์เหล่านี้ได้โดยตรง และสะดวก

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย สามารถเข้าถึงได้ทาง URL http://thaithesis.org
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :  
URL :   http://thaithesis.org
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, อ้างอิง

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (362.99 KB)