แผนภาพความสัมพันธ์ของการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลและเอกสารดิจิทัล

ข้อมูลผลงาน

  600      291     
 
Creative Commons License
แผนภาพความสัมพันธ์ของการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลและเอกสารดิจิทัล is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนภาพความสัมพันธ์ของการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลและเอกสารดิจิทัล
คำอธิบาย :  แผนภาพความสัมพันธ์ของการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลและเอกสารดิจิทัล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   OAI-PMH, Digital Collection, ฐานข้อมูล, eMuseum, คลังเอกสารดิจิทัล, Digital Archive, Database, การออกแบบฐานข้อมูล, Digital Museum, เอกสารดิจิทัล, ระบบห้องสมุดดิจิทัล, Open System, มาตรฐานทางดิจิทัล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ