หนอนแก้ว

ข้อมูลผลงาน

  3,021      5,023     
 
Creative Commons License
หนอนแก้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนอนแก้ว
คำอธิบาย :  หนอนแก้ว เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืน เป็นศัตรูของพืชประเภท ต้นพุด ต้นแพงพวย ต้นส้ม ต้นมะนาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   หนอน, หนอนแก้ว, หนอนผีเสื้อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ