Clipart ก้อนเมฆ

4,156      77,974
 
Creative Commons License
Clipart ก้อนเมฆ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clipart ก้อนเมฆ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : Clipart ก้อนเมฆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สพฐ., ก้อนเมฆ, Clipart, Clipart ก้อนเมฆ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.). (2559). Clipart ก้อนเมฆ, 20 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34328
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.). (2559). "Clipart ก้อนเมฆ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34328. (20 กันยายน 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.). "Clipart ก้อนเมฆ". 20 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34328.


รีวิว : Clipart ก้อนเมฆ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว