ห้องขายตั๋วหนัง

ข้อมูลผลงาน

  122      108     
 
Creative Commons License
ห้องขายตั๋วหนัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ห้องขายตั๋วหนัง
คำอธิบาย :  ห้องขายตั๋วหนัง หน้าโรงหนังสมัยก่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย, ลานดารา, หอภาพยนตร์แห่งชาติ, หอภาพยนตร์, โรงภาพยนตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (59.26 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง