ผ้าไหมมัดหมี่คั่นลายข้อ

ข้อมูลผลงาน

  850      3,575     
 
Creative Commons License
ผ้าไหมมัดหมี่คั่นลายข้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผ้าไหมมัดหมี่คั่นลายข้อ
คำอธิบาย :  ได้รับความอนุเคราะห์ให้บันทึกภาพและเก็บข้อมูลจาก นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ลายข้อ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ, ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหม, ผ้าไหมมัดหมี่คั่นลายข้อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Software, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Poster