พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

ข้อมูลผลงาน

  368      230     
 
Creative Commons License
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   สุขภาพ, ภูมิพลอดุลยเดช, ทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, อาชีพ, ภัยพิบัติ, ไบโอดีเซล, ฝนหลวง, ประมง, เอทานอล, ชุมชน, ในหลวง, ป่า, ภัยธรรมชาติ, ดิน, รัชกาลที่ 9, การเกษตร, เซลล์เชื้อเพลิง, ศัตรูพืช, พลังงาน, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, สันทัด โรจนสุนทร, น้ำ, วิทยาศาสตร์, ดาราศาสตร์, วัสดุธรรมชาติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, บทความ, หนังสือ, รูปภาพ