สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง

ข้อมูลผลงาน

  317      196     
 
Creative Commons License
สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง
คำอธิบาย :  สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กู้กง ตั้งอยู่ที่ไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ติดอันดับ 1ใน4ของโลก ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   วัตถุโบราณจีน, พิพิธภัณฑ์กู้กง, ประเทศไต้หวัน, สิ่งของจัดแสดง, ศิลปวัตถุ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (72.08 KB)