เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง

ข้อมูลผลงาน

  318      335     
 
Creative Commons License
เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง
คำอธิบาย :  เครื่องลายครามในพิพิธภัณฑ์กู้กง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ขันธ์ศิริ อาทร
คำสำคัญ :   พิพิธภัณฑ์กู้กง, โบราณวัตถุ, porcelain, เครื่องลายคราม, สิ่งของจัดแสดง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (114.04 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง