จักรเย็บผ้าโบราณที่คุ้มหลวงนครแพร่

ข้อมูลผลงาน

  69      58     
 
Creative Commons License
จักรเย็บผ้าโบราณที่คุ้มหลวงนครแพร่ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จักรเย็บผ้าโบราณที่คุ้มหลวงนครแพร่
คำอธิบาย :  จักรเย็บผ้าโบราณที่คุ้มหลวงนครแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   จักรเย็บผ้าโบราณ, ของสะสม, สิ่งของจัดแสดง, คุ้มหลวงนครแพร่, ของโบราณ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (86.77 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง