เครื่องเผาเกาลัด

ข้อมูลผลงาน

  249      161     
 
Creative Commons License
เครื่องเผาเกาลัด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องเผาเกาลัด
คำอธิบาย :  เครื่องเผาเกาลัดที่เกาหลีใต้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   อาหาร, เกาหลีใต้, เตาเผา, เกาลัด, เครื่องไม้เครื่องมือ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (469.45 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง