เอสเพรสโซ่

ข้อมูลผลงาน

  60      113     
 
Creative Commons License
เอสเพรสโซ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เอสเพรสโซ่
คำอธิบาย :  เอสเพรสโซ่, กาแฟ, กาแฟสด, กาแฟร้อน, กาแฟเอสเพรสโซ่, espresso, แก้วกาแฟ, coffee, hot coffee, ristretto, ริสเตรสโต, ริสเทรสโต, ริสเทรทโต้, ริสเตรทโต้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กฤติกา สุนทร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :   ริสเตรทโต้, ristretto, hot coffee, coffee, กาแฟเอสเพรสโซ่, กาแฟร้อน, ริสเทรสโต, แก้วกาแฟ, ริสเทรทโต้, espresso, กาแฟ, กาแฟสด, ริสเตรสโต, เอสเพรสโซ่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.21 KB)