เครื่องจักสาน

ข้อมูลผลงาน

  407      300     
 
Creative Commons License
เครื่องจักสาน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องจักสาน
คำอธิบาย :  เครื่องจักสานท้องถิ่นของเกาหลี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   งานจักสาน, เกาหลีใต้, เครื่องมือเครื่องใช้, เครื่องใช้ท้องถิ่น, เกาหลี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.30 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง