ดัมเบล

ข้อมูลผลงาน

  449      245     
 
Creative Commons License
ดัมเบล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ดัมเบล
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   การออกกำลังกาย, การบริหารกล้ามเนื้อแขน, Exercise, Fitness, ดัมเบลหูหิ้ว, Workout, ดัมเบล, ฟิตเนต, อุปกรณ์ยกน้ำหนัก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, Poster, รูปภาพ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (76.26 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง